Projektová príprava

Panelové a bytové domy

Rozhodli ste sa realizovať stavebné úpravy, alebo zmeny stavby domu, potrebujete tieto svoje predstavy konzultovať, vybrat najvhodnejšie riešenie a vypracovať projektovú dokumentáciu ? Kontaktujte nás! Spracujeme Vám cenovú ponuku na dodávku projektu v rozsahu podľa Vašej požiadavky a požiadavku na prípadné ďalšie služby, ktoré by ste mohli požadovať.

 

Projekčnú činnosť vykonávame štandardne v rozsahu:

- prehliadka domu a konzultácie problematiky

-  ponuka variant riešení + rozvaha o ich vhodnosti použitia + rozvaha technickej, garančnej a finančnej náročnosti jednotlivých variant

- prípadná konzultácia so stavebným úradom, alebo dotknutými účastníkmi stavebného konania

- vyhotovenie pracovnej verzie projektovej dokumentácie a jej konzultácie so zákazníkom

- po upresnení detailov vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie

- slepý položkový rozpočet  (výkaz výmer) vr. rozpočtu v zmluvných cenách

 

Ďaľšou súčasťou dodávky projektovej dokumentácie môžu byť napríklad:

- farebné riešenie úprav fasády, priestorová vizualizácia navrhnutého riešenia, alebo vizualizácia v 3D

- dokumentácia nutná z dôvodu doloženia statických, tepelných či iných vlastností novo navrhnutých úprav domu ako z hľadiska technického, tak i napr. z hľadiska čerpania dotácií, alebo posúdenie pôvodných konštrukcií

- vyjadrenie dotknutých účastníkov v stavebnom konaní a zapracovanie ich požiadavok do projektovej dokumentácie

- prehliadka už zrealizovaných akcií rovnakého, alebo obdobného typu a technického riešenia

Projektovú dokumentáciu sme pripravení na základe vzájomnej dohody zhotoviť ako v tlačenej, tak i v elektronickej podobe a v rámci jej zhotovenia doplniť o služby vybavovania stavebného konania, autorského a prípadne stavebného dozoru, v prípade dotačných programov tiež i o ich vybavovanie a o ponuky optimalizácie financovania.

 

Kontakty:

Vaše otázky, alebo dopyty na projektovú dokumentáciu môžete posielať priamo na email: syanco@syanco.sk

V prípade potreby telefonickej konzultácie, alebo požiadavky nás môžete kontaktovať na lelefóne: 0800 188 708

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Rýchlo k cieli